Algemene voorwaarden

Vrijbuiten is opgericht door Annette Hoorn te Zaandam en ingeschreven onder nummer 61536814 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Artikel l. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Opdrachtnemer: Vrijbuiten

Opdrachtgever: De tegenpartij van Vrijbuiten; cliënt 18+, gezaghebbende ouder(s) cliënt tot 16 jaar, of de jongere vanaf 16 tot 18 jaar.

Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Vrijbuiten; Annette Hoorn, of enige andere persoon werkzaam bij of werkzaam in samenwerking met Vrijbuiten

Coachee, cliënt; de meerderjarige, de jongere vanaf 16 jaar, of de minderjarige op wie de coaching, in verband waarmee de Behandelovereenkomst gesloten is betrekking heeft.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Op de bedrijfsnaam, logo, foto’s, website en andere uitingen van Vrijbuiten zijn alle rechten voorbehouden.

Artikel 3. Tarieven en totstandkoming van de Behandelovereenkomst
3.1 De tarieven genoemd in de Behandelovereenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.2 De in een Behandelovereenkomst genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.3 Een Behandelovereenkomst komt tot stand op het moment dat het door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor akkoord getekende contract door Opdrachtnemer is ontvangen of bij mondelinge afspraak. De Behandelovereenkomst is gebaseerd op de informatie die de Opdrachtgever ten tijde van het sluiten van de Behandelovereenkomst aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt.

3.4 Na overeenstemming start de begeleiding met instemming van gezaghebbende ouder(s). Bij jongeren vanaf 16 jaar is instemming van de gezaghebbende ouder(s) niet noodzakelijk. Er zal bij de intake een handtekening worden gevraagd voor de behandelovereenkomst voor kinderen tot 16 jaar.

3.5 De Behandelovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van de Behandelovereenkomst
4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Behandelovereenkomst uitgevoerd wordt. Opdrachtnemer zal de Behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.

4.3 Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt indien de Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

4.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Behandelovereenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Behandelovereenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Behandelovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Geheimhouding
5.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Behandelovereenkomst van de Opdrachtgever, de coachee of uit andere niet openbare bron heeft verkregen.

5.2 Tenzij de coachee anders bepaalt, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van de vertrouwelijke informatie zoals uitgewisseld tussen Opdrachtnemer en de coachee ook richting Opdrachtgever (de ouders/verzorgers).
5.3 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever, de coachee of andere niet openbare bron als zodanig is gekwalificeerd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.4 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is Opdrachtnemer hiertoe te allen tijde gerechtigd.

5.5 Voor overleg met derden, in het belang van de coachee wordt toestemming gevraagd aan de ouder(s) mits de veiligheid, gezondheid en schadeloosheid van het kind niet in het geding is.

Artikel 6. Betaling
6.1 Aan een kennismaking/intake voor coaching zijn geen kosten verbonden. Aan een intake voor orthomoleculair advies zijn de kosten van een reguliere sessie verbonden.

6.2 Kort overleg, per mail of telefonisch, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er meer tijd nodig is wordt er een afspraak gemaakt.

6.5 Betaling geschied op de locatie door middel van een pin-betaling, app-betaling ter plaatse of contante betaling. Voor trajecten kan een factuur aangevraagd worden. De betaling van een factuur dient binnen 14 dagen plaats te vinden.

6.6 Indien er niet binnen de afgesproken termijn betaald kan worden, kan in overleg tot een  betalingsregeling worden gekomen.

6.7 Indien Opdrachtnemer zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is
Opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelilke kosten die met
incasso gemoeid zijn verschuldigd.

Artikel 7. Annulering en opzegging
7.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van
ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor
Opdrachtnemer de Behandelovereenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen
de Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak plannen. Of wordt er doorverwezen naar een andere kincercoach.

7.2 Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd door Opdrachtgever, worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien de dag zelf met accute reden wordt afgezegd, zijn de kosten 50%. Bij afwezigheid zonder bericht worden de volledige kosten in rekening gebracht.

7.3 Tijdig verzetten van een afspraak kan telefonisch of per e-mail, of met een app-bericht.

7.4 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de Behandelovereenkomst opzeggen,
tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden
meegedeeld.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever in het kader van de Behandelovereenkomst aan Opdrachtnemer heeft betaald.

8.2 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever met de schade en met Opdrachtnemer als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

8.3 Indien Opdrachtnemer een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de Behandelovereenkomst inschakelt, dan is Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door Opdrachtnemer een opdracht te geven, verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer debevoegdheid om, als een door Opdrachtnemer ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 9. Overig
9.1 De Opdrachtgever dient tijdens de coaching sessies telefonisch bereikbaar te zijn bij een coachee tot 16 jaar.

9.2 De praktijk heeft geen wachtruimte, wat betekent dat de ouders de coachee brengen en na afloop op de afgesproken tijd weer ophalen. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar kunnen in overleg met de coach zelfstandig naar de praktijk komen. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig naar de praktijk komen.

9.3 Alle door Opdrachtnemer uitgeleende goederen, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, enz., blijven (intellectueel) eigendom van Opdrachtnemer. Deze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.

9.4 De Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de Opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht de schade te verhalen op Opdrachtgever.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die verband houden met deze rechtsverhoudingen worden behandeld volgens de klachtenregeling van Vrijbuiten.

Artikel 11. Persoonlijke gegevens, privacy

11.1 De persoonsgegevens worden op papier bewaard in gesloten kast. Hier is alleen toegang toe door de coach. Digitaal is er een back-up welke op usb wordt opgeslagen en bewaard. Digitaal worden alle gegevens in een beveiligde map opgeslagen.

11.2 De gegevens worden volgens de wettelijk vastgestelde termijn bewaard (max. 10 jaar na beëindiging traject) en hierna compleet vernietigd.

11.3 De persoonsgegevens worden gebruikt voor communicatie rondom facturering en het behandeltraject. De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt en vastgelegd.

11.4 In gevallen van de bedreiging van de persoonlijke veiligheid van de cliënt, de coach of derden wordt hier een uitzondering op gemaakt en worden de gegevens met politie of andere hulpdienst gedeeld.