Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Vrijbuiten te Almere

Als coach en begeleider zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer u dit met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen. Wanneer wij er samen niet uitkomen kunt u gebruik maken van de onderstaande klachtenprocedure:

1. Algemeen

Wanneer u of uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij als begeleider en wij komen er samen niet uit, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als client, ouders/verzorgers. De klacht dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken nadat de betreffende handeling is verricht of het besluit is genomen, schriftelijk te worden ingediend bij mij.
Bij overschrijding van de genoemde termijn kan tot niet-ontvankelijk verklaring van de klacht worden overgegaan, tenzij de overschrijding niet aan u is te wijten, dan wel niet voor uw risico behoort te komen. Klachten worden zeer serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. De klacht en de afhandeling worden schriftelijk bewaard voor een termijn van zeven jaar.

2. Klachtencommissie

Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor (kinder)coaches en kinderyogadocenten, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting. U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenfunctionaris: telefoonnummer: 06-4844553

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

mevrouw L. de Boon

Zij is te bereiken per mail, of telefonisch. U kunt de situatie met haar bespreken. U kunt met haar de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.

Procedure:

1. De begeleider tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.

2. De klacht wordt binnen 6 weken na indiening van de klacht afgedaan.

3. De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt schriftelijk en met redenen omkleed, binnen vier weken na behandeling, meegedeeld

4. Wanneer de klacht niet tot tevredenheid van de cliënt wordt afgewerkt bestaat de mogelijkheid tot beroep. In dit geval wordt de klacht voorgelegd aan de beroepsorganisatie voor kindercoaches Adiona.

5. De beoordeling van de klacht door Adiona is bindend voor beide partijen en de klacht zal dienovereenkomstig worden afgehandeld.

6. De klacht en de afhandeling worden schriftelijk bewaard voor een termijn van zeven jaar.